Akoestisch onderzoek Omgevingsvergunning Bouwen

Sound advice Tel: 0182-351373

Akoestisch onderzoek omgevingsvergunning (bouwen)

Wegverkeer en railverkeer kunnen geluidsoverlast veroorzaken ter plaatse van woningen. In de Wet Geluidhinder zijn eisen opgenomen met betrekking tot de geluidsbelasting op de gevels van woningen ten gevolge van wegverkeer en railverkeer.

Indien er langs een weg een nieuwe woning gebouwd zal gaan worden, dan is het vaak verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren om de geluidsbelasting van de weg of het spoor op de woning te bepalen. Ook als er een nieuwe weg of spoorweg aangelegd wordt ter plaatse van reeds bestaande woningen dient de geluidsbelasting van de weg of spoorweg te worden berekend.

De geluidsbelasting ter plaatse van een nieuwbouwlocatie wordt berekend aan de hand van verkeersgegevens die verkregen worden door middel van een verkeerstelling op de betreffende weg. Indien de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwbouwlocatie hoger blijkt te zijn dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, dienen er vaak geluidswerende maatregelen getroffen te worden aan de gevel van de nieuw te bouwen woning. In principe moet er eerst gekeken worden of er iets aan de weg kan gebeuren (bijvoorbeeld stil asfalt), vervolgens moet gekeken worden naar maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen). Het kan ook voorkomen dat de geluidsbelasting zo hoog is dat er niet gebouwd mag worden.

Indien er geen bronmaatregelen (stiller wegdek) of overdrachtsmaatregelen (geluidsscherm) mogelijk zijn dienen er dus maatregelen getroffen te worden aan de gevels van de woning. Bij het berekenen van geluidswerende gevelmaatregelen wordt uitgegaan van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan eisen gesteld met betrekking tot de geluidsisolatie van gevels. .

Bij de reconstructie van wegen dient de geluidsbelasting van de weg berekend te worden die na de reconstructie te verwachten valt. Op basis van deze prognose kan bepaald worden of de reconstructie door kan gaan en of er geluidsreducerende maatregelen nodig zijn. Een akoestisch onderzoek ingevolge een reconstructie is bijzonder complex aangezien er ook moet worden gekeken naar in het verleden verleende hogere grenswaarden en mogelijke saneringswoningen.

Voor railverkeerslawaai gelden soortgelijke procedures als voor wegverkeerslawaai.

Akoestisch rekenmodelAkoestisch Model met Sound PlanAkoestisch onderzoek verkeerslawaai