Geluidprognose bouwbesluit Heien

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidprognose en akoestisch onderzoek Bouwbesluit heien

Voor de omgevingsvergunning bij heiwerkzaamheden dient tegenwoordig veelal een geluidprognose overlegd te worden van de geluidbelasting die optreedt tijdens het heien van traditionele palen of bijvoorbeeld vibropalen. Deze geluidprognose is best lastig omdat volgens het Bouwbesluit c.q. Circulaire Bouwlawaai per dag de geluidbelasting berekend moet worden en uiteindelijk getoetst te worden aan het Bouwbesluit en soms ook nog het beleid van de gemeente. Wij hebben vele grote projecten behandeld waarbij wij door middel van slimme inzet van heimiddelen en combineren van heistellingen, projecten gerealiseerd konden worden zonder significante beperkingen.

Voorbeelden van succesvolle geluidprognose akoestische rapporten zijn onder meer Pontsteiger in Amsterdam en nieuwe winkelcentrum Leidsenhage. Wij hebben hebben zeer veel ervaring met het prognosticeren van bouwlawaai en het vinden van slimme oplossingen om het heiproces niet te frustreren.

In de buurt de bouwlocaties kan geluidsoverlast ontstaan ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Om geluidhinder ter plaatse van woningen zo veel mogelijk te voorkomen zijn er door de Raad van Ministers van de EG voor een aantal categorieën bouwmachines richtlijnen vastgesteld. Er zijn EU-richtlijnen voor sloophamers, motorcompressoren, las- en vermogensgeneratoren, torenkranen en diverse categorieën grondverzetmachines etc.

Met betrekking tot de eisen voor de geluidsbelasting vanwege bouwlawaai ter plaatse van woningen kan het volgende worden gesteld:

In de Circulaire Bouwlawaai zijn eisen zijn opgenomen omtrent de geluidsbelasting vanwege bouwlawaai. Deze eisen zijn overgenomen in het Bouwbesluit. Als toetsingsnorm voor de geluidbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van woningen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden wordt een equivalent geluidniveau over de dag (7.00-19.00 uur) van maximaal 60 dB(A) aanbevolen. Bij een totale duur van werkzaamheden korter dan een maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd. Voor bijzonder geluidgevoelig objecten zoals ziekenhuizen en scholen kan de bevoegde instantie (gemeente) ook een lagere dagwaarde dan 60 dB(A) als norm hanteren.

Blootstellingsduur
De dagwaarde is maximaal 80 dB(A).

De dagwaarde mag niet meer bedragen en niet langer duren dan de in deze tabel aangegeven waarden.

Dagwaarde en maximale blootstellingsduur  Dagwaarde
Max. blootstellingsduur
Onder of gelijk aan 60 dB(A)                          Onbeperkt
Boven de 60 dB(A)                                         Ten hoogste 50 dagen
Boven de 65 dB(A)                                         Ten hoogste 30 dagen
Boven de 70 dB(A)                                         Ten hoogste 15 dagen
Boven de 75 dB(A)                                         Ten hoogste 5 dagen
Boven de 80 dB(A)                                         0 dagen

Indien deze waarden door toepassing van gebruikelijke bouwmachines zouden worden overschreden, moet er naar gestreefd worden dat de te gebruiken machines voldoen aan de verzwaarde emissie-eisen die in de Circulaire Bouwlawaai genoemd worden voor een aantal machines en apparaten.” (Geluid en Trillingen bij de Bouw, ir. E.A.P. Koningsveld, Stichting Arbouw). Ook dienen overdrachtsmaatregelen onderzocht te worden en geluidmonitoring tijdens de bouwwerkzaamheden. Vraag hier uw offerte aan.

GeluidmetingPrognose Bouwlawaai ingevolge de omgevingsvergunning