Contactgeluid geluidsmetingen VVe / Bouwbesluit

Sound advice Tel: 0182-351373

Contactgeluid geluidsmetingen ingevolge het VVe-regelement, Splitsingsakte of het Bouwbesluit

Prijsindicatie tussen de 1200 – 1500 euro excl. BTW inclusief deskundigen rapportage door een VWO Ingenieur met aanvullend opleiding Hogere Akoestiek en/of INCE.

Voor het bepalen van de contactgeluidisolatie tussen woningen wordt gebruik gemaakt van een contactgeluidgenerator. Meestal is dit een hamermachine. Deze dient te voldoen aan de NEN-20140-6. De hamermachine kan uitgerust worden met stalen  hamerkoppen (als het niet anders kan met rubberen hamerkoppen, alleen voorziet de huidige nieuwe norm hierin niet meer). Afhankelijk van het oppervlak dat aange­sto­ten dient te worden wordt een keuze gemaakt. Het hameren met stalen koppen verdient in het algemeen de voorkeur en geeft het nauwkeurig­ste resul­taat.

Bij het hameren op een afwerkvloer van zand en cement kan het probleem ontstaan dat het opper­vlak­ waarop de stalen­hamers vallen beschadigt, er komt een laagje cement stof los onder de hamertjes waardoor de metingen niet meer accuraat zijn. Tijdens de metin­gen treedt hierdoor een verandering op in het klopgeluid. Teneinde dit te voor­komen mag het oppervlak van de vloer geprepareerd worden met bijvoorbeeld een impregneermiddel (bij voorbeeld verdunde bison­kit­lijm). Het verschil tussen de metingen met en zonder prepa­ra­tie mag niet meer dan 2 dB bedragen. Indien vanwege beschadiging aan de vloer de metingen verricht moeten worden met rubber hamerkoppen dient hiervoor gecorrigeerd te worden zoals aangegeven in de oude meetnorm.

Bij de plaatsing op vloeren van verblijfsruimten en verblijfs­gebieden moet de hamermachine op ten minste twee postities worden opgesteld onder 45 graden met de randen van het vloer­veld waarbij de tweede opstelling loodrecht staat op de eerste opstelling. Ingeval van boven elkaar (of diagonaal boven elkaar) liggende vertrekken moet één van de posities in het midden van het vloerveld gekozen worden. Bij naast elkaar liggende vertrekken moet één positie op 1,5 meter uit het midden van de scheidingswand zijn gelegen. De hamermachine dient ten minste 50 cm uit de vloerranden te blijven.

Tussen de eerste en tweede opstelling dient een afstand van ten minste 1 meter aangehouden te worden. Bij de tweede opstelling moet voorkomen worden dat de hamermachine boven ondersteunin­gen van de vloer zoals kolommen of onderslagbalken wordt geplaatst. Bij andere oppervlakken dan vloeren zoals trappen, balkons, bordessen etc. wordt in principe het midden van het oppervlak aangehouden waarbij wederom een hoek gemaakt dient te worden van circa 45 graden met de randen van het oppervlak.

De metingen ter bepaling van het geluiddrukniveau in de ont­vangstruimte ten gevolge van een contactgeluidgenerator worden verricht op eenzelfde wijze als bij luchtgeluidisolatiemetin­gen. Volgens de nieuwe NEN-5077  en ISO 16283  dienen de metingen in 1/3 octaven te worden uitgevoerd waarbij ook de meetonzekerheid berekend dient te worden.

Zowel de contactgeluid generator als de geluidsmeter dient voor de metingen gekalibreerd te worden. Tevens dient na de metingen een nagalmmeting te worden uitgevoerd om te corrigeren voor de ruimte akoestiek van de ontvangstruimte.

Wilt u een contactgeluidsmeting door ons laten verrichten kunt u hier een vrijblijvende offerte opvragen.

Contactgeluid generator

Contactgeluid generator (Hamermachine)