Risico Inventarisatie Geluid

Sound advice Tel: 0182-351373

Risico Inventarisatie Geluid

De ARBO-wetgeving stelt eisen aan de geluidsdrukniveaus waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. Hiertoe dient een Risico Inventarisatie en Evaluatie geluid op de werkplek plaats te vinden. Op elke arbeidsplaats dient in het kader van de risico inventarisatie en evaluatie, bedoeld in de Arbowet het geluidsniveau beoordeeld en, indien nodig, gemeten te worden.

Wetenschappelijk is vastgesteld dat langdurige blootstelling aan een equivalent geluid-niveau van meer dan 80 dB(A) gehoor-schade tot gevolg kan hebben. Bij een equivalent geluidniveau van 85 dB(A) is deze kans bij een dagelijkse blootstelling na een arbeidsduur van 40 jaar reeds 10%. Bij hogere niveaus nemen de kansen uiteraard toe. De problematiek van schadelijk geluid op de arbeidsplaats is bijzonder wijdverbreid. De thans geldende regelgeving inzake schadelijk geluid op de arbeidsplaats kan in het algemeen als afdoende worden beschouwd en houdt samengevat het volgende in:

  • de werkgever heeft de plicht om het geluid op de werkplek volgens een schriftelijk plan te beoordelen (dus het geluid te meten);
  • indien het equivalente geluidniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn personeel voor te lichten over de gevaren van schadelijk geluid en dienen passende (persoonlijke) gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. De werkne-mers die hieraan blootgesteld worden dienen regelmatig geaudiometreerd te worden. Bij geconstateerde gehoorschade dienen er maatregelen getroffen te worden;
  • indien het equivalente geluidniveau hoger is dan 85 dB(A) moet de werkgever maatregelen nemen om het geluid terug te brengen tot beneden deze grens tenzij dat om technische, operationele of economische gronden redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. De te treffen maatregelen moeten in een schriftelijk plan worden vastgelegd;
  • op plaatsen waar het equivalente geluidniveau hoger is dan 90 dB(A) is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht. Deze plaatsen moeten zijn afgebakend met waarschuwingsborden en bijvoorbeeld markeringslijnen op de vloer.

In het  Arbeidsomstandighedenbesluit heeft het ministerie aangegeven dat de grens voor het verplicht dragen van gehoorbescherming 85 dB(A) bedraag. De Arbeidsinspectie houdt hier verscherpt toezicht op.
Bij de voornoemde waarden worden de equivalente geluidniveaus bedoeld (LAeq,w) tijdens het uitvoeren van een ken-mer-kende handeling of werkzaamheid.

Wij verrichten geluidsmetingen op de werkplek in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Wij kunnen voor u een zogenaamd binnenlawaai model opstellen om inzicht te krijgen in de geluidssituatie binnen een bedrijf. Ook kunnen wij u adviseren over te treffen voorzieningen.

Indien gewenst kunnen wij ook trillingsmetingen uitvoeren voor de Risico Inventarisatie van trillingen op de werkplek.

Voorbeeld van maatregelen RI&E

Voorbeeld van maatregelen RI&E