Akoestisch onderzoek woning

Sound advice Tel: 0182-351373

Akoestisch onderzoek woning

Wij verrichten diverse akoestische onderzoek met betrekking tot de geluidsisolatie van en tussen woningen. In bestaande situaties gaat het dan vaak over geluidklachten vanwege bijvoorbeeld burengerucht of geluid van buiten. Wij kunnen in dat geval de geluidsisolatie tussen woningen bepalen of de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en toetsen of deze aan de geldende normen voldoet. Bij nieuwbouw dient bij de aanvraag van een omgevingsvergunning veelal een akoestisch bouwtechnisch rapport overlegd te worden, waarin de geluidsisolatie van de woning vooraf berekend is.

Metingen geluidsisolatie

In het eerste geval kunnen wij ter plaatse geluidsmetingen verrichten volgens de NEN-5077 en de daarin genoemde ISO normen. Wij kunnen op deze wijze de contactgeluidsisolatie en de luchtgeluidsisolatie tussen woningen bepalen, of de geluidwering van de buitengevels (uitwendige scheidingsconstructie) meten. Ook kunnen wij installatiegeluid meten van bijvoorbeeld kranen, toiletvoorzieningen, ventilatiesystemen, verwarmingsinstallaties, liften etc. Wij hebben hiervoor een groot assortiment aan meetinstrumenten voorhanden, zoals een contactgeluidgenerator (hamermachine) en een luchtgeluidgenerator (ruisbron met roze ruis).

Prognose berekeningen geluidsisolatie

In het tweede geval worden door ons vooraf op basis van bouwtekeningen berekeningen verricht. Wij hebben hiervoor geavanceerde rekenmodellen tot onze beschikking om vooraf de geluidsisolatie te prognosticeren zoals de rekenprogramma’s Geluidwering Gevels, BAS-LUCO, DnT alsmede eigen rekenmodellen.

Berekening geluidwering gevels

Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai-, railverkeerslawaai of industrielawaai op de gevels van een woning dient er in de meeste gevallen een hogere grenswaarde te worden aangevraagd. Alvorens een hogere grenswaarde kan worden verleend dienen er eerst geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht om de geluidsbelasting te verlagen.  Indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn, worden er meestal gevelmaatregelen toegepast om een leefbaar binnenniveau (bij wegverkeer meestal maximaal 33 dB) in de woning te garanderen.

Een onderzoek naar de geluidwering van de gevels is ook nodig om aan te tonen dat kan worden voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit. Ten behoeve van het onderzoek zal dan ook worden getoetst aan de normen uit het Bouwbesluit.

Wij kunnen berekeningen uitvoeren conform de methode GGG’97 of Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG uitgebreid). Eventueel kunnen ook berekeningen worden uitgevoerd conform methode NPR 5272 of HRGG verkort.

Rotterdam skyline, Akoestisch Onderzoek Bouwbesluit

Rotterdam skyline, Akoestisch Onderzoek Bouwbesluit