Akoestisch onderzoek omgevingsvergunning

Sound advice Tel: 0182-351373

Industrielawaai: Geluidsonderzoek voor bedrijven in het kader van een omgevingsvergunning

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning genoemd) moet een bedrijf vaak een akoestisch rapport overleggen, waarmee het bevoegd gezag inzicht krijgt in de akoestische situatie en de mogelijke geluidsoverlast bij woningen.

 

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. Indien er sprake blijkt te zijn van geluidsoverlast adviseert ons bureau het bedrijf bij het nemen van passende maatregelen. Ons bureau gebruikt voor het meten van geluid professionele geluidmeet- en registratie apparatuur van Bruel en Kjaer, NTI en Rion. Met deze geluidsanalyzers is het mogelijk spectrale informatie te verkrijgen over geluidsbronnen.

Met behulp van de geografische geluidrekenmodellen Geomilieu en SoundPLAN is het mogelijk de geluidbelasting van een bedrijf door te rekenen volgens de richtlijnen van het ministerie van VROM. De metingen en berekeningen worden verricht volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uit 1999, afgekort HMRI-99. Wij kunnen hiervan een akoestisch rapport opstellen wat bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd kan worden. Toetsing van de geluidniveaus vindt in Nederland plaats volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening uit 1998 of aan de eisen uit het Activiteitenbesluit (BARIM).

Wij zijn een onafhankelijk en gerenommeerd akoestisch adviesbureau en zijn gespecialiseerd in industrielawaai, met name in geluid naar de omgeving en geluid op de arbeidsplaats waartoe de benodigde geaccepteerde software bij ons bureau aanwezig is. Ons bureau staat goed bekend bij een groot aantal gemeentelijke en provinciale overheden. Wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd inzake industrielawaai(rapporten) en is lid van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV).

De jarenlange ervaring van onze medewerkers staat borg voor een deskundige benadering van alle vraagstukken die met de uitbreiding van geluid te maken hebben. De kleinschaligheid van ons bureau stelt ons in staat efficiënt te werken en u op korte termijn van dienst te zijn met metingen, berekeningen, rapportages en adviezen waarbij de kosten binnen de perken worden gehouden.

Inzake geluid op de arbeidsplaats en inventarisatie van geluidbronnen in en/of op bedrijfscomplexen (al dan niet onder vrije veld omstandigheden) zijn in overeenstemming met en naar voldoening van opdrachtgevers vele akoestische onderzoeken uitgevoerd met bijbehorende rapportages.
De akoestische onderzoeken worden uitsluitend uitgevoerd met klasse 1 geluidmeet- en ijkapparatuur. Uitgaande van de spectrale informatie kunnen volgens geaccepteerde richtlijnen geluidvermogens (bijvoorbeeld conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai) en dergelijke bepaald worden. Van hieruit worden akoestische rekenmodellen opgezet ten behoeve van de mogelijkheid tot toetsing aan de geluidnormstellingen. Voor industrielawaai wordt hiertoe rekening gehouden met de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening c.q. het Activiteitenbesluit.

Uitgaande van het akoestisch onderzoek worden mogelijke akoestische voorzieningen (eventueel gefaseerd) uiteengezet. Inzake industrielawaai naar de omgeving zal dit zoveel mogelijk worden voorkomen daar dit de bedrijfsvoering of het bedrijfsrendement meestal nadelig beïnvloedt. Inzake geluid op de arbeidsplaats kan bijvoorbeeld gedacht worden aan akoestische omkastingen c.a. Het geheel van de procedure(s) volgt in overleg met de overheid en de bedrijven. Vanuit ons bureau bestaat, in overleg, de mogelijkheid tot samenwerking. Het voornoemde geeft hiertoe ongeremd de mogelijkheid. Wilt u nader over onze werkzaamheden geïnformeerd worden of een concreet project met ons bespreken, dan zijn wij gaarne bereid tot het geven van nadere informatie. Het honorarium (inclusief de normale onkosten) voor metingen en adviezen kan van tevoren als een vast bedrag worden opgegeven. U kunt daartoe geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Akoestisch onderzoek omgevingsvergunning

Akoestisch onderzoek omgevingsvergunning