Laagfrequent Geluid en installatie geluid

Sound advice Tel: 0182-351373

Installatiegeluid en laagfrequent geluid

Metingen kunnen niet onbemand worden verricht en zijn heel lastig, prijsindicatie 1500 – 3500 euro excl. BTW.

Belangrijk, laagfrequent geluid kunt u niet oplossen d.m.v. geluidsisolatie, LFG dient aangepakt en opgelost te worden aan de bron. Bijkomend probleem er is geen wettelijk kader voor LFG. Deskundig onderzoek kost veel geld, en als het probleem gevonden wordt is het nog zeer de vraag of de veroorzaker er iets aan wil doen. Wettelijk is dat feitelijk niet af te dwingen.

Installaties kunnen hinderlijke geluid veroorzaken. Soms is er sprake van tonaal geluid. Dit is extra hinderlijk en wordt bij de beoordeling bestraft met een verhoging van de meetwaarden met +5 dB. Hetzelfde geldt voor impulsgeluid zoals bijvoorbeeld bij heien of hameren of de achteruitrijd signalering bij vrachtwagens.

Laagfrequent geluid dient altijd bemand te worden gemeten, dit kan niet met een kastje onbemand. Als partijen dit aanbieden dan weet u zeker dat dit metingen zijn waar u niets aan heeft en alleen bedoeld zijn geld aan u te verdienen. Wij hebben zelf drie typen  geavanceerde systemen om geluid gedurende lagere tijd te meten/monitoren via het internet en die zullen best laagfrequent geluid meten in uw woning maar niet van de bron waar u overlast van heeft. LFG metingen dienen bemand te gebeuren liefst met 1 Inch. pressure microphones  (standaard heeft een geluidsmeter een 1/2 free-field microfoon). Metingen worden linear gemeten met een Z-filter. Als voorbeeld één van de duurste merken heeft met een Z-filter een onder limiet van 30,6 dB met de standaard 1/2 inch. free field microfoon, en dat zit allemaal laagfrequent (ca. 18 dB elektrische ruis). Als het laagfrequent  geluid dus in het ruisniveau van de microfoon opgaat is het dus niet te meten.

Het is dus heel complex, het wettelijke kader gaat uit van de grafiek hieronder. Toch kunt u dan LFG waarnemen maar daar is dan wettelijk niets aan te doen,  Het is ook mogelijk dat u LFG waarneemt die er fysisch niet is, maar alleen door uw gehoorzenuw of hersenen wordt registered door allerlei oorzaken zoals o.a druk in de cochlea, bloeddruk, stress, Parkinson, Solm enz enz. Daarbij speelt ook nog als u een focus heeft voor bepaalde frequenties  u deze veel sneller gaat waarnemen dan anderen die deze focus niet hebben ontwikkeld.

Geluidsmetingen kunnen verricht worden in of nabij geluidsgevoelige objecten zoals woningen en ziekenhuizen, dan wordt direct de geluidimmissie gemeten. Het is ook mogelijk geluidsmetingen te verrichten nabij de geluidsbron. Op deze wijze wordt dan – op basis van de geluidsmetingen in situ – het geluidsvermogen berekend. Het geluidsvermogen wordt vervolgens in een 3D rekenmodel ingevoerd waarna er geluidsberekeningen mee verricht kunnen worden.

Het voordeel van geluidsbron metingen is dat in een rekenmodel ook direct maatregelen doorgerekend kunnen worden in de vorm van bijvoorbeeld geluidsschermen of geluidsdempers omdat bij de berekeningen direct gezien kan worden welke geluidsbronnen het meeste bijdragen aan de geluidsoverlast.

Installaties kunnen ook zogenaamd Laagfrequente geluid veroorzaken. Voor de beoordeling van laagfrequent geluid zijn geen wettelijke eisen maar veelal hanteren omgevingsdiensten en gemeente een geluidbeleid waarbij ze voor de beoordeling van hoorbaar laagfrequent geluid de zogenaamde NSG-curve hanteren en voor de beoordeling van de geluidshinder door laagfrequent geluid de zogenaamde Vercammen curve. Het meten van laagfrequent geluid is over het algemeen een vrij lastige en kostbare exercitie. Ook is het vaak noodzakelijk dat de installatie die verdacht wordt van laagfrequent geluid, in- en uitgeschakeld kan worden tijdens de metingen. Het komt namelijk geregeld voor dat er door omwonenden een bepaalde geluidsbron wordt aangewezen als bron voor laagfrequent geluid maar dat het in situ toch om een heel andere geluidsbron gaat waar niemand bij heeft stilgestaan. Dat maakt deze problematiek ook zeer lastig.

De geluidsmetingen dienen verricht te worden met bijzonder gevoelige apparatuur met een zeer lage eisen ruis. De metingen worden in tertsbanden (1/3 octaaf) geanalyseerd. Vaak worden er ook nog FFT-metingen verricht (fast fourier transform), waarbij het mogelijk is de exacte frequentie te vinden die het LFG veroorzaakt.

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een geluidsmeting van Laagfrequent Geluid

Voorbeeldmeting laagfrequent geluid

Voorbeeldmeting laagfrequent geluid

Helaas is het vak van akoestisch ingenieur niet beschermd dus iedereen met een geluidmeter kan zich deskundig noemen. Voor veel bedrijven op internet is dit een leuk business model om voor met name particulieren hun diensten aan te bieden.

Mensen worden hierdoor gedupeerd. Zorg dat de mensen die de metingen uitvoeren gekwalificeerd ingenieurs zijn na hun HBO/VWO studie de Hoger Cursus Akoestiek of INCE opleiding hebben gevolgd, die weten wat ze doen en de kennis in huis hebben over geluid en trillingen.

Een aantal bureaus op internet met een handige website bieden particulieren een metingen aan gedurende één week met een rapportage waar ze niks aan hebben.

In elke woning kan je een frequentie meten van ca. 50 Hz etc. en daar een aardig algemeen verhaaltje omheen maken en daarvoor 500 – 1000 euro declareren om vervolgens de mensen met een kluitje het riet in te sturen.

Ten tweede is laag frequente geluid vrijwel niet onbemand te meten met een geluidmonitoring systeem en audio opnames.

Als u een laagfrequent geluidonderzoek laat uitvoeren zal dit altijd bemand moeten gebeuren inclusief trillingsmetingen en misschien zelf intensiteitsmetingen. Laagfrequent geluid kunt u vrijwel nooit isoleren, het moet aangepakt worden bij de bron. Soms is het eenvoudig op te lossen en is het contactgeluid van bijvoorbeeld een CV-pomp, ventilator, trafo, omvormer, warmtepomp, hydrofoor, etc. Soms zijn het bronnen in de omgeving zoals trafostations, warmtepompen, persriool, gasleidingen, snelwegen, koelbanken etc. En soms is de bron niet te vinden.

Begin eerst met de vraag, hoor is het alleen, hoort mijn partner het, horen mijn vrienden en kinderen het ook? (bij meer dan 50% van de klachten in onze praktijk is er fysische geen geluid of trilling te maken (= niet aanwezig), maar wel waarneembaar voor de gehinderde, door allerlei andere oorzaken zoals stress, druk in cochlea, bloeddruk, medicijn gebruik, MS, SOLK etc.).

Als anderen het ook horen begin dat met de stoom in uw huis uit te schakelen en daarna te luistern of u het nog hoort. Als u het daarna nog hoort vraag dat bij de buren of ze de hoofdschakelaar willen uitzetten. Hoor u het daarna nog dat kunt u overwegen om geluid en trillingsmetingen te verrichten als u er zelf niet uitkomt.

Dat zijn over het algemeen geen voordelige metingen/onderzoeken, vaak zullen de metingen ook ’s-Avonds moeten plaatsvinden bij een laag achtergrondniveau. Daarbij komt dat ook nog dat het mogelijk is dat het onderzoek niets oplevert en dat de bron gewoon niet gevonden kan worden.

De ervaring leert dat gehinderde vaak en enorme focus ontwikkelen over het geluid of de trillingen die ze waarnemen, waardoor het via het informatieverwerkingssysteem in onze hersenen versterkt wordt waardoor er bijna niet meer aan valt te ontkomen om het waar te nemen.

In het land der blinden is één oog koning. Zorg in elke geval dat – als u metingen laat verrichten – de mensen die de metingen uitvoeren akoestisch geschoolde ingenieurs zijn met aangevuld de opleiding Hogere Akoestiek of INCE.

Vraag hier uw offerte aan.

Laagfrequent referentie microfoon

Geluiddruk referentie microfoon met zeer laag eigen ruis