Geluidsbron uitbreiding puntbron en lijnbron

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidprognose berekeningen van een geluidbron

Voor een akoestisch onderzoek of akoestisch rapport wordt gebruik gemaakt van rekenprogramma’s die de geluiduitstraling van geluidsbronnen in een omgeving kunnen berekenen. In Nederland is dat veelal het rekenmodel GeoMilieu en in het buitenland SoundPLAN. Deze rekenprogramma’s zijn driedimensionaal en kunnen redelijk precies het geluid vanwege een geluidbron nabij bijvoorbeeld een woning berekenen.

In Nederland wordt het geluid veelal berekend volgens een wettelijk omschreven methode.

Doordat er een vaste relatie bestaat tussen de bron, het overdrachts­gebied en de ontvanger en door de opkomst van de personal computer worden er steeds vaker geluidberekeningen verricht in plaats van metingen, ook al omdat dit de investe­ring in dure geluidmeetapparatuur voorkomt en het werk van achter het bureau verricht kan worden. Een waarschu­wing is hier op zijn plaats, de slogan blijft METEN IS WETEN. Reken-exercities moeten (steekproefsgewijs) gecontroleerd worden om een uitspraak te kunnen doen over de betrouw­baarheid van de berekeningen. Schematische computermodellen van de werke­lijk­heid dienen zo veel mogelijk “gecali­breerd” te worden met meetresultaten uit de werkelijke situa­tie, helaas gebeurd dit steeds minder vaak waardoor de onzekerheid van de berekeningen aanzienlijk afneemt. Complexe rekenmodellen hebben een rekenonzekerheid van ca. 1-2 dB.

Steeds vaker komen omwonenden in verweer tegen deze rekenprognoses en willen ze dat er daadwerkelijk gemeten wordt. Wij doen deze metingen met ons Aurolex monitoringsysteem. Het doel van het verrichten van geluidmetingen is het op objectieve wijze vastleggen van geluid. Dit om uitspraken te kunnen doen over de hinderlijkheid van deze geluiden of, in het geval van een verschilmeting, over de verzwakking die optreedt door het opwerpen van een barrière in het geluidspad tussen de bron en de waarnemer (c.q. oor).

Hieronder enkele basis formules geluiduitbreiding van een geluidbron.

  • Lw1 : Geluidvermogenniveau per meter lengte van de bron
  • Lp : geluiddrukniveau op afstand in [dB]
  • Lw : Geluidvermogenniveau van de geluidbron [dB]
  • r : Afstand tussen ontvanger en de geluidbron [m]
  • SD : De som van alle dempingen (luchtdemping, bodem, reflecties, afscherming)

Geluidsuitbreiding puntbronGeluidsuitbreiding puntbron formuleGeluidsuitbreiding lijnbron