Geluidsmeting bij Horeca

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsmetingen bij Horeca

In horeca gelegenheden zoals disco en cafe’s wordt soms het nodige lawaai gemaakt in de vorm van stemgeluid en muziek. Dit kan overlast geven ter plaatse van woningen. In Nederland gelden strenge geluidseisen voor horecalawaai. De eisen staan in het Activiteitenbesluit.

Van cafe’s en disco en partycentrums wordt veelal geĆ«ist dat zij een akoestisch onderzoek c.q. geluidmetingen laten uitvoeren en een rapport overleggen aan het bevoegd gezag. Hiermee krijgt de gemeente en/of omgevingsdienst inzicht in de geluidsituatie ter plaatse van het horecabedrijf en de eventuele geluidhinder ter plaatse van woningen. Het kan ook gaan om de aanleg van bijvoorbeeld een terras bij een horeca gelegenheid.

Als het bevoegd gezag een dergelijk rapport verlangt, kunnen wij bij de horeca gelegenheid een bezoek brengen om geluidsmetingen uit te voeren. Aan de hand van deze metingen kunnen wij de huidige geluidsisolatie van het horecapand berekenen. Op basis hiervan kunnen we vaststellen wat het maximale muziekgeluidsniveau is dat binnen in de horecagelegenheid ten gehore gebracht kan worden.

Indien binnen de horecagelegenheid een harder muziekgeluidsniveau gewenst wordt, dan zal de geluidsisolatie van het pand verbeterd moeten worden. Wij kunnen aan de hand van berekeningen een advies uitbrengen over de geluidsreducerende maatregelen die het best geschikt zijn voor het betreffende bedrijf, zodat er geen onnodige kosten gemaakt hoeven te worden. Desgewenst kunnen wij de werkzaamheden die benodigd zijn om het pand beter akoestisch te isoleren voor de opdrachtgever begeleiden.

Voor wat betreft de aanleg van een terras ligt het eraan of het terras al is toegestaan (bestemd) in het vigerende bestemmingsplan of niet. In het eerste geval wordt in beginsel alleen gekeken naar de eisen uit het Activiteitenbesluit als het een verwarmd of overdekt terras is of een terras op een binnenplaats. Indien de bestemming voor het terras nog opgenomen moet worden in het bestemmingsplan zijn de eisen zwaarder en dient er ook gekeken te worden naar het beleid van de gemeente c.q. het ‘groene’ boekje (de publicatie Bedrijven en milieuzonering).

In het laatste geval kan het verstandig zijn om zelf metingen te laten verrichten om te kijken wat het heersende achtergrondniveau is op de plaats waar het terras is geprojecteerd.

Ons bureau verricht sinds 30 jaar akoestisch onderzoek voor horecabedrijven. Ook verrichten wij geluidsmetingen voor omwonenden die geluidsoverlast ondervinden en willen weten of de horeca voldoet aan de geluidseisen. Wij gebruiken hiervoor ons Aurolex monitoring systeem,

Geluidsmetingen nabij jschoolHoreca