Geluidsmetingen en geluidsadvies woningen

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsmetingen en geluidsadvies voor woningen

In kleine en grote projecten geven wij adviezen op het gebied van geluidsisolatie tussen en in woningen. Vaak worden bouwtekeningen gecontroleerd en akoestisch beoordeeld. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als renovatie. Ook hier geldt de praktische aanpak van ons bureau als een pré ten behoeve van de advisering teneinde de woningen te kunnen laten voldoen aan de in de diverse NEN – normen gestelde eisen (waaronder ook ventilatie van de woningen).

Voor het verrichten van geluidmetingen in het kader van de NEN 5077 maken wij  gebruik van een meetset dat voldoet aan de specificaties Type 1 conform IEC-61672-1. De meetketen kan bestaan uit een traditionele geluidniveaumeter voorzien van een octaaf- of tertsbandfilter ofwel een geavanceerde Real Time Frequentie Analyser.  Voor het verrichten van geluidsmetingen in de bouw volgens de NEN 5077 worden gestandaardiseerde geluidbronnen gebruikt zoals hierna beschreven.

Luchtgeluidisolatie metingen met de ruisgenerator
Voor het opwekken van een geluidveld in een ruimte ten behoeve van luchtgeluidisolatie of voor controlemetingen aan de uitwendige scheidingsconstructie wordt gebruik gemaakt van een kunstmatige geluidbron. Deze zal meestal bestaan uit een ruisgenerator met versterker en weergever(ers). Indien er gelijktijdig gebruik wordt gemaakt van twee weergevers (luidsprekers) mogen deze niet gevoed worden met het signaal uit één ruisgenerator (ongecorreleerd signaal). Verder moeten de bronnen zo worden ingesteld dat de verschillen tussen het door de bronnen uitgestraalde geluidvermogen in elk van de octaafbanden niet meer is dan 0,5 dB. Verder dient het signaal uit de ruisbron in de tijd gezien voldoende stabiel en gelijkmatig te zijn. Het maximale verschil tussen de geluidvermogenniveaus van de tertsbanden binnen een octaafband als functie van de octaafband-middenfrequentie mag, afhankelijk van de octaafband, maximaal 4 á 6 dB bedragen.

Voor de geluidsisolatiemetingen kan gebruik worden gemaakt van roze of witte ruis. Bij witte-ruis is er sprake van een gelijke hoeveelheid energie per frequentie-band. Aangezien het aantal frequenties hoger is bij een grotere bandbreedte (verdubbeling per octaafband) geeft dit bij een frequentie-analyse het beeld van 3 dB verhoging per octaafband. Bij roze ruis is er sprake van gelijke energie per octaafband. Dit geeft bij frequentie-analyse het beeld van een vlak spectrum.

Contactgeluid-generator
Voor het meten van contactgeluid wordt gebruik gemaakt van een contactgeluid-generator, in het vakjargon hamerapparaat genoemd. Het hamerapparaat is uitgerust met 5 stalen hamers die achtereenvolgens vanaf een hoogte van 4 cm boven het oppervlak worden losgelaten in een ritme van 10 slagen per seconde. Het hamerapparaat wordt gecalibreerd door de valhoogte van de hamers nauwkeurig af te regelen m.b.v. een bijgeleverd afstandshoudetje. De hamerkoppen kunnen naar keuze voorzien worden van stalen of rubber hamerkoppen. Het verdient de voorkeur de metingen te verrichten met de standaard stalen hamerkoppen. Indien dit in een bestaande situatie niet mogelijk is vanwege mogelijke beschadiging van het oppervlak van de constructie die moet worden aangestoten kan hiervoor gebruik worden gemaakt van de rubberen hamerkoppen. De resultaten die worden verkregen als het apparaat voorzien is van hamerkoppen van rubber dient gecorrigeerd te worden afhankelijk van de aard van de afwerking van het oppervlak, meestal de vloerconstructie.

Door het gebruik van het hamerapparaat wordt een vrij constant gestandaardiseerd geluid geproduceerd dat, bij gebruikelijke constructies en isolatie-waarden, goed meetbaar is. Het geluid door het aanstoten van de vloerconstructie met het hamerapparaat heeft weinig overeenkomst met de normale huishoudelijke geluiden.

Contactgeluid generator

Contactgeluid generator voor geluidsmetingen contactgeluid